Peabs håndtering av personopplysninger

Det er viktig for Peab at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker og lovlig måte. Vi vil være så åpne og transparente som mulig med hvordan vi samler inn og ellers behandler dine personopplysninger.

På denne siden gir vi deg generell informasjon om hvordan Peab behandler personopplysninger. Med ”Peab”, ”vi”, ”våre” og ”oss” menes i det følgende alle selskaper innen Peabs konsern.

Nederst på denne siden finner du mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med at du kommer i kontakt med oss i ulike situasjoner.

Peab verner om ditt personvern og vi streber derfor alltid etter å beskytte dine personopplysninger på beste måte og overholde alle til enhver tid gjeldende lover og regler for databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller hvis du vil benytte deg av noen av dine rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss via post til: Peab Support AS, Att: Koordinator for GDPR, Postboks 143, 1325 Lysaker. Du kan også kontakte oss på e-post på gdpr@peab.se.

Hvem er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?
Ulike selskaper innen Peab-konsernet er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Hvilket Peab-selskap som er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i en spesifikk situasjon avhenger av hvordan du har kommet i kontakt med Peab og hva behandlingen gjelder. Hvis du vil lese mer om hvilket Peab-selskap som er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, kan du se den mer detaljerte informasjonen nedenfor.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?
Peab samler inn personopplysninger om deg for eksempel når du registrerer deg for et nyhetsbrev på Peabs nettsted, fyller ut en interessepåmelding for noen av Peabs boligprosjekter, deltar på ulike salgsaktiviteter, messer og arrangementer, når du kontakter Peabs sentralbord eller kontakter oss ved hjelp av et av våre kontaktskjemaer eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Peab behandler bare de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle visse spesifikke formål, hvilket innebærer at Peab behandler ulike personopplysninger i ulike situasjoner. Eksempler på personopplysninger som Peab behandler kan være navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato og/eller annen informasjon som du har oppgitt til oss eller som ellers er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser eller drive vår virksomhet.

Hvorfor og med hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Peab behandler dine personopplysninger for ulike formål i ulike situasjoner. I hovedsak for å oppfylle våre forpliktelser, for å gi god service og velfungerende, effektive og enkle tjenester.

For at Peab skal få behandle dine opplysninger må det finnes et juridisk grunnlag for behandlingen. Det betyr at for at vår behandling skal være lovlig, kreves det for eksempel at den er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Behandling av personopplysningene dine kan også være basert på en interesseavveiing der vi har gjort vurderingen at vår interesse av behandling av dine personopplysninger veier tyngre enn din interesse eller dine grunnleggende rettigheter og friheter. I visse tilfeller kan Peab trenge ditt samtykke for å behandle personopplysninger. Når du gir ditt samtykke i disse tilfellene, kommer du alltid til å få klar og tydelig informasjon om hva du samtykker til og hvordan du skal gå frem for å tilbakekalle ditt samtykke.

Du kan lese mer om de formålene som PEAB behandler dine personopplysninger for og det juridiske grunnlaget Peab har for hver enkelt personopplysningsbehandling i den mer detaljerte informasjonen nedenfor.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
I utgangspunktet blir dine personopplysninger bare behandlet av Peab. I visse situasjoner der det er nødvendig, deler vi dine personopplysninger med aktører som behandler personopplysningene som personopplysningsansvarlige.

Vi deler også dine personopplysninger med våre IT-leverandører som behandler dine personopplysninger på vegne av oss som vår personopplysningsbehandler. Våre IT-leverandører kommer bare til å behandle dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner for å oppfylle sine forpliktelser overfor oss.

Hvor lenge lagres dine opplysninger?
Peab lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig med hensyn til de formål vi samlet dem inn for eller så lenge vi er forpliktet til å gjøre dette i henhold til lov, forskrift eller det som ellers følger av bransjepraksis.

Dine rettigheter
Du har visse rettigheter i forhold til vår personopplysningsbehandling. De fleste av dine rettigheter i henhold til GDPR listes opp nedenfor. De rettigheter som gjelder for deg avhenger av den spesifikke personopplysningsbehandlingen. Hvis du vil ha informasjon om dine rettigheter i forhold til en spesifikk behandling, se den mer detaljerte informasjon nedenfor.

Rett til å trekke tilbake samtykke
Hvis du har gitt ditt samtykke til en bestemt behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle hele eller deler av ditt samtykke.

Rett til tilgang
Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger, og i så fall har du rett til å få informasjon om hvordan personopplysningene behandles (for eksempel informasjon om formålene med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder). Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi behandler.

Rett til korrigering og rett til å protestere mot behandling
Du har rett til å få korrigere feilaktige personopplysninger og komplettere ufullstendige personopplysninger uten unødig forsinkelse (for eksempel hvis du har byttet telefonnummer). Du kan også når som helst protestere mot personopplysningsbehandling som bygger på interesseavveining.

Rett til sletting (retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandling
Du har under visse forutsetninger rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Slike forutsetninger foreligger for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for eller behandlet, eller hvis personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte. Du har også rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, for eksempel hvis du mener at vi behandler feilaktige personopplysninger. Da kan vi begrense vår behandling i perioden for vår kontroll om personopplysningene er feilaktige eller ikke.

Rett til å klage
Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til kompetente tilsynsmyndighet. En slik klage kan med fordel leveres til myndigheten i den medlemsstat i EU/EØS-staten der du har ditt vanlige oppholdssted, der du jobber eller der det påstås at overtredelse av gjeldende lover og regler for databeskyttelse har forekommet. Kompetent tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få ut dine personopplysninger fra oss i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få dine personopplysninger overført til et annet selskap når det er teknisk mulig (”data portabilitet”).

Retten til dataportabilitet gjelder personopplysninger som du har oppgitt til oss i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale og behandlingen skjer automatisert.

 

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).